Regulamin zwiedzania

Tomaszów Lubelski 29 grudnia 2021 r.

Regulamin zwiedzania Muzeum Regionalnego im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lub.

w związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19

§ 1.

Informacje ogólne:


1. Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum Regionalnym im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lub., odbywa się w ustalonych przez dyrektora Muzeum godzinach.

2. Szczegółowe informacje dotyczące:
– zwiedzania (w tym godzin otwarcia),
– oferty przewodnickiej i edukacyjnej
– informacji o cenach biletów
są zamieszczone w kasach biletowych oraz na stronie Muzeum.

3. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dni i godzin otwarcia Muzeum dla zwiedzających.

4. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
5. Warunkiem zwiedzania ekspozycji muzealnych jest okazanie ważnego biletu wstępu, który obowiązuje na wszystkie ekspozycje mieszczące się w Domu Kombatanta na ul. Zamojskiej 2 i budynku głównym na ul. Wyspiańskiego 8 a.


§ 2.

Zasady zwiedzania.

1. W Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń pracowników Muzeum.

2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

3. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających oraz zachowujące się
w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.

4. Wszystkie plecaki, torby, walizki, oraz torebki przekraczają wymiar 40x40x20 cm, a także parasole i odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni (ul. Wyspiańskiego 8 a) i holu (ul. Zamojska 2), korzystanie z nich jest bezpłatne.

5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe i wrażliwe przedmioty pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni.

6. Fotografowanie i filmowanie amatorskie bez dodatkowego oświetlenia w tym lampy błyskowej i statywu jest bezpłatne. W wypadkach szczególnych muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zakazu fotografowania wskazanych obiektów.

8. W Muzeum obowiązują następujące zakazy:

a. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika, psa asystenta),

b. palenia oraz używania otwartego ognia,

c. wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,

d. fotografowania z użyciem statywu oraz lamp,

e. rozmawiania przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji.

9. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
10. Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub przesyłać na adres mailowy: dyrektormuzeum.tomaszow@gmail.com

§ 3.

Szczególne zasady obowiązujące podczas stanu epidemii


W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, kierując się ustawowym obowiązkiem zabezpieczenia oraz konserwacji zbiorów, a także dla zapewnienia maksymalnej ochrony przed zarażeniem, na czas trwania epidemii, Muzeum wprowadza szczególne zasady i regulacje, jak następuje:

1. Zwiedzanie w grupach maksymalnie 10-osobowych + przewodnik, przy przeliczeniu 15 m2 powierzchni galerii na osobę

2. Wszystkie osoby wchodzące do Muzeum są obowiązane do stosowania płynu odkażającego ręce, znajdującego się w dozownikach w strefie wejścia do budynku lub używania rękawiczek ochronnych.

3. Zwiedzający są obowiązani do zakrywania ust i nosa za pomocą masek ochronnych.
4. Zwiedzający obowiązani są do zachowywania wymaganej odległości minimum 2 metrów od innych osób.

5. Godziny otwarcia Muzeum dla Zwiedzających będą ustalane w sposób zapewniający zachowanie jak największego dystansu przestrzennego oraz organizację obowiązkowych przerw technicznych w trakcie otwarcia Muzeum dla przeprowadzenia dodatkowych dezynfekcji sal ekspozycyjnych, wind oraz przestrzeni ogólnodostępnych. Dane dotyczące godzin otwarcia każdej galerii/wystawy będą podawane do wiadomości Zwiedzających w aktualnych komunikatach.

6. Zaleca się, jako preferowane, zwiedzanie indywidualne, zwiedzanie grupowe dopuszczalne jest na zasadach określonych w ppkt 1 powyżej. 

7. Wstrzymuje się udostępniania wszelkich pomocy edukacyjnych wielokrotnego użytku.

8. Szatnia będzie zorganizowana w formie samoobsługowej z nadzorem pracownika Muzeum.

9. Wprowadzenie, zmiana oraz zniesienie szczególnego stanu sanitarno-organizacyjnego następuje zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum.

§ 4.

1. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad zachowania w miejscach publicznych osoba naruszająca zasady opisane w Regulaminie zostanie upomniana przez pracownika Muzeum, a w przypadku dalszego nieprzestrzegania ww. zasad zostanie wyproszona z terenu Muzeum bez możliwości otrzymania zwrotu opłaty za bilet wstępu.

2. W sprawach skarg i wniosków dotyczących zasad zwiedzania w Muzeum, przyjmuje Dyrektor Muzeum Regionalnego im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lub., w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 15.30.

3. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 29.12.2021 r. na podstawie Zarządzenia 22/2021 Dyrektora Muzeum Regionalnego im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lub.

Godziny otwarcia i ceny biletów w Muzeum Regionalnym im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, obowiązuje od 29.12.2021 r.

Godziny otwarcia dla zwiedzających:

sezon letni (od maja do września);

ekspozycje w budynkach przy ul. Zamojskiej 2 i Wyspiańskiego 8a

– poniedziałek – nieczynne

– wtorek – piątek – od 9.00 do 17.00

– sobota – niedziela – od 10.00 do 17.00

Izba Pamięci Terroru Komunistycznego (ul. Lwowska 64)

– poniedziałek – nieczynne

– wtorek – piątek – od 11.00 do 15.00

– sobota – niedziela – od 10.00 do 17.00

sezon zimowy (od października do kwietnia);

ekspozycje w budynkach przy ul. Zamojskiej 2 i Wyspiańskiego 8a

– poniedziałek – nieczynne

– wtorek – piątek – od 9.00 do 16.00

– sobota – niedziela – od 10.00 do 15.00

Izba Pamięci Terroru Komunistycznego (ul. Lwowska 64)

– poniedziałek – nieczynne

– wtorek – piątek – od 11.00 do 15.00

– sobota – niedziela – od 10.00 do 15.00

Ceny biletów:

– bilet zwykły – 4 zł

– bilet ulgowy – 3 zł

– bilet grupowy – 1 zł

– opłata przewodnicka dla grup zorganizowanych – 10 zł

– wstęp wolny – sobota

Bilet ulgowy przysługuje:

1) uczniom szkół podstawowych, średnich, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie,
2) osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
3) nauczycielom szkół podstawowych, średnich, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo – wychowawczych, oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich,
4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
5) kombatantom,
6) w ramach ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny i Krakowskiej Karty Rodzinnej

7) Uczniom i studentom do ukończenia 26 roku życia,

Bilety bezpłatne przysługują:

1)pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
2) dzieciom do lat siedmiu,
3) weteranom i weteranom poszkodowanym,

4) dziennikarzom,
5) przewodnikom turystycznym.
Bilet zwykły, ulgowy i grupowy zakupiony w jednym z budynków muzeum uprawnia do zwiedzania ekspozycji w drugim budynku muzeum w tym samym dniu;

Bilet grupowy przeznaczony dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób, grupy należy zgłaszać wcześniej;

Opłata za lekcje i warsztaty muzealne dla grup zorganizowanych – cena biletu grupowego;

Możliwe są okazjonalne promocje związane ze zmianami opłat za zwiedzanie i uczestniczenie w przygotowanych działaniach muzealnych.

Skip to content