Regulamin zwiedzania

Tomaszów Lubelski 10 czerwca 2022 r.

Regulamin zwiedzania

Muzeum Regionalnego im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

§ 1

Informacje ogólne.

 1. Muzeum Regionalne im. dr. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim (zwane dalej „Muzeum”) czynne jest dla zwiedzających od wtorku do niedzieli. Ekspozycje muzealne mieszczą się w budynkach przy ul. Wyspiańskiego 8a, ul. Zamojskiej 2 oraz Izba Pamięci Terroru Komunistycznego przy ul. Lwowskiej 64.

 2. Do zwiedzania Muzeum w godzinach otwarcia uprawnia ważny bilet wstępu. Bieżące godziny otwarcia, informacje o cenach biletów oraz informacje dotyczące uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych i kulturalnych, także nieodpłatnych, dostępne są w kasach biletowych oraz na stronie internetowej Muzeum.

 3. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dni i godzin otwarcia Muzeum dla zwiedzających.

 4. Zakup/przyjęcie biletu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


§ 2

Zasady zwiedzania.

 1. W Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń pracowników Muzeum.

 2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

 3. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających oraz zachowujące się
  w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.

 4. Wszystkie plecaki, torby, walizki, torebki przekraczają wymiar 40x40x20 cm, a także parasole i odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni (ul. Wyspiańskiego 8 a) i holu (ul. Zamojska 2), korzystanie z nich jest bezpłatne.

 5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe i wrażliwe przedmioty pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni.

 6. Fotografowanie i filmowanie amatorskie bez lampy błyskowej, dodatkowego oświetlenia i statywu jest bezpłatne. W wypadkach szczególnych Muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zakazu fotografowania wskazanych obiektów.

 7. W Muzeum nie można palić oraz używać otwartego ognia.§ 3

1. Muzeum otwarte jest dla zwiedzających od wtorku do niedzieli, z wyłączeniem części ekspozycji. W poniedziałek Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających, wyjątek stanowią specjalne wydarzenia organizowane w Muzeum, które umożliwiają wstęp do wybranych budynków Muzeum.

2. Godziny otwarcia ekspozycji muzealnych:

a) w sezonie letnim od maja do września.

ekspozycja w budynku przy ul. Wyspiańskiego 8a

– wtorek – piątek- od 9.00 do 16.00

– sobota – niedziela – od 9.00 do 17.00

ekspozycja w budynku przy ul. Zamojskiej 2

– wtorek – piątek- od 8.00 do 16.00

– sobota – poniedziałek – nieczynne

Izba Pamięci Terroru Komunistycznego (ul. Lwowska 64)

– wtorek – sobota – od 11.00 do 15.00

– niedziela – poniedziałek – nieczynne

b) w sezonie zimowym od października do kwietnia

ekspozycja w budynku przy ul. Wyspiańskiego 8a

– wtorek – piątek- od 9.00 do 16.00

– sobota – niedziela – od 9.00 do 16.00

ekspozycja w budynku przy ul. Zamojskiej 2

– wtorek – piątek- od 8.00 do 16.00

– sobota – poniedziałek – nieczynne

Izba Pamięci Terroru Komunistycznego (ul. Lwowska 64)

– wtorek – sobota – od 11.00 do 15.00

Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość udostępnienia ekspozycji poza godzinami jej otwarcia. Umawianie grup na zwiedzanie pod numerem 84 663 42 34.

§ 4

Ceny biletów w Muzeum.

1.W Muzeum dostępne są bilety:– zwykły w cenie 4 zł, ulgowy w cenie 3 zł, grupowy w cenie 1 zł oraz bezpłatny bilet

2. W Muzeum obowiązuje opłata za przewodnika w wysokości 10 zł. Przewodnik oprowadza grupy powyżej 10 osób.

3. Sobota jest dniem wolnym od opłat za wstęp do Muzeum.

4. Bilet ulgowy przysługuje:

a) uczniom szkół podstawowych, średnich, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, do ukończenia 26 roku życia
b) osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
c) nauczycielom szkół podstawowych, średnich, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo – wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich,
d) osobom fizycznym odznaczonym odznaką “Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową “Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym “Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
e) kombatantom.

 1. Bilet bezpłatny przysługuje:

   

a) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
b) dzieciom do lat 6,
c) uczestnikom wydarzeń organizowanych przez Muzeum, na które obowiązuje wstęp wolny,

d) dziennikarzom

e) przewodnikom turystycznym

f) wychowankom i uczniom szkół i ośrodków specjalnych

g) opiekunom grup zorganizowanych

h) odwiedzającym Izbę Pamięci Terroru Komunistycznego (nie uprawnia do zwiedzania ekspozycji w innych budynkach Muzeum)

 1. Bilet grupowy przysługuje:

   

a) grupom powyżej 10 osób

b) okazicielom Karty Dużej Rodziny

c) uczestnikom warsztatów i lekcji muzealnych (nie dotyczy dzieci do lat 6)

7. Bilet zwykły, ulgowy i grupowy zakupiony w jednym z budynków Muzeum uprawnia do zwiedzania ekspozycji w drugim budynku muzeum w tym samym dniu;
8. Muzeum zastrzega sobie prawo do okazjonalnych promocji związanych ze zmianami opłat lub wstępem wolnym za zwiedzanie i uczestniczenie w przygotowanych działaniach muzealnych.

§ 5

Postanowienia końcowe.

1. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad zachowania w miejscach publicznych osoba naruszająca zasady opisane w Regulaminie zostanie upomniana przez pracownika Muzeum, a w przypadku dalszego nieprzestrzegania ww. zasad zostanie wyproszona z terenu Muzeum bez możliwości otrzymania zwrotu opłaty za bilet wstępu.

2. W sprawach skarg i wniosków dotyczących zasad zwiedzania w Muzeum, przyjmuje Dyrektor Muzeum Regionalnego im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lub., w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 15..30 . Ewentualne skargi i wnioski można składać listownie na adres Muzeum lub przesyłać na adres mailowy: dyrektormuzeum.tomaszow@gmail.com.

3. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 1.03.2021 r. na podstawie Zarządzenia 22/2021 Dyrektora Muzeum Regionalnego im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim.

§ 6

Szczególne zasady obowiązujące podczas stanu epidemii SARS-CoV-2


W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, kierując się ustawowym obowiązkiem zabezpieczenia oraz konserwacji zbiorów, a także dla zapewnienia maksymalnej ochrony przed zarażeniem, na czas trwania epidemii, Muzeum wprowadza szczególne zasady i regulacje, jak następuje:

1. Zwiedzanie w grupach maksymalnie 10-osobowych + przewodnik, przy przeliczeniu 15 m2 powierzchni galerii na osobę

2. Wszystkie osoby wchodzące do Muzeum są obowiązane do stosowania płynu odkażającego ręce, znajdującego się w dozownikach w strefie wejścia do budynku lub używania rękawiczek ochronnych.

3. Zwiedzający są obowiązani do zakrywania ust i nosa za pomocą masek ochronnych.
4. Zwiedzający obowiązani są do zachowywania wymaganej odległości minimum 2 metrów od innych osób.

5. Godziny otwarcia Muzeum dla Zwiedzających będą ustalane w sposób zapewniający zachowanie jak największego dystansu przestrzennego oraz organizację obowiązkowych przerw technicznych w trakcie otwarcia Muzeum dla przeprowadzenia dodatkowych dezynfekcji sal ekspozycyjnych, wind oraz przestrzeni ogólnodostępnych. Dane dotyczące godzin otwarcia każdej galerii/wystawy będą podawane do wiadomości Zwiedzających w aktualnych komunikatach.

6. Zaleca się, jako preferowane, zwiedzanie indywidualne, zwiedzanie grupowe dopuszczalne jest na zasadach określonych w ppkt 1 powyżej. 

7. Wstrzymuje się udostępniania wszelkich pomocy edukacyjnych wielokrotnego użytku.

8. Szatnia będzie zorganizowana w formie samoobsługowej z nadzorem pracownika Muzeum.

9.Wprowadzenie, zmiana oraz zniesienie szczególnego stanu sanitarno-organizacyjnego następuje zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum.

Gród Czerwień między wschodem a zachodem

Czy Czermno to historyczny Czerwień? Co znaleziono w osadzie pod Tyszowcami? Czy Czermno to jedyny średniowieczny gród w tomaszowskiem? Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak będzie wyglądało życie w średniowiecznym grodzie, zapoznają się z najcenniejszymi zabytkami prezentowanymi na wystawie.

Przewidywany czas trwania: ok. 60 min.

Miejsce: ul. Wyspiańskiego 8a

Denar, grosz, złotówka – krótka historia pieniądza polskiego

Czym różni się denar od dukata, a trojak od półtoraka? Dlaczego szeląg czasem jest złamany? Czy złotówka zawsze jest złota? Kiedy pojawiły się pierwsze banknoty? Ciekawostki z historii pieniądza polskiego – od najdawniejszych denarów do współczesnych złotówek.

Przewidywany czas trwania: ok. 45 min.

Miejsce: ul. Wyspiańskiego 8a

Przedwojenny Tomaszów

Społeczeństwo przedwojennego Tomaszowa – wielokulturowa mozaika przygranicznego miasteczka. Życie codzienne, praca i świętowanie.

Przewidywany czas trwania: ok. 45 min.

Miejsce: ul. Zamojska 2

Wrzesień 1939 w tomaszowskiem

Kiedy właściwie rozpoczęła się II wojna światowa? Między jakimi państwami się toczyła? Jakie znaczenie miały bitwy tomaszowskie? Jaki był ich przebieg? Wspólne poszukiwanie odpowiedzi i poznawanie zabytków związanych z wrześniem 1939 r.

Przewidywany czas trwania: ok. 45 min.

Miejsce: ul. Wyspiańskiego 8a

Anioły i inne uskrzydlone stworzenia

Po sztuce sakralnej chrześcijańskiej i żydowskiej oprowadzą nas uskrzydlone stworzenia. Zaprowadzą nas do czasów, kiedy na ziemi tomaszowskiej mieszkały obok siebie różne kultury.

Przewidywany czas trwania: 1 – 1,5 godz.

Miejsce: ul. Wyspiańskiego 8a

Kwitnące misy, kubki i talerze

O fajansie, porcelanie i dawnym wiejskim i miejskim dizajnie opowiemy sobie na przykładzie zabytków z lokalnych wytwórni. Poznamy historię wytwórni w Tomaszowie, Siedliskach i Lubyczy Królewskiej oraz zaprojektujemy własne zdobienie.

Przewidywany czas trwania: 1 – 1,5 godz.

Miejsce: ul. Wyspiańskiego 8a

© 2021 projekt i wykonanie enoda.pl

Skip to content