Publikacje książkowe:

 

 

                                Neolityczne kurhany na Grzędzie Sokalskiej w świetle badań 

                                archeologicznych w latach 1988 - 2006

                               autorzy: Jan Machnik, Jolanta Bagińska, Wiesław Koman

                               wydawcy: PAU Komisja Prehistorii Karpat, Muzeum Regionalne w 

                              TomaszowieLubelskim

                               Kraków 2009

                        

                                               

                              Niegrodowe starostwo tyszowieckie w latach 1519 - 1768

                              Studium społeczno - gospodarcze

                              Autor: Janusz Adam Frykowski

                              Wydawca: Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim

                              Tomaszów Lubelski 2009

 

                                               

                                   Tomaszów Lubelski - monografia miasta

                                    Red. Ryszard Szczygieł

                                   Wydawcy: Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, Muzeum

                                   Regionalne w Tomaszowie Lubelskim

                                   Lublin - Tomaszów Lubelski 2011

                                                                     

                          Tradycyjne stroje i hafty hrubieszowsko - tomaszowskie

                           autor: Elżbieta Piskorz - Branekova

                          wydawcy: Muzeum Zamojskie w Zamościu

                                           Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

                                           Muzeum Regionalne im dr. Janusza Petera w Tomaszowie

                                           Lubelskim

                            Zamość 2011

                        Książkę  wydano przy udziale środków Ministerstwa Kultury   

                        i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego

                        Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 5. Ochrona dziedzictwa kultury

                        ludowej.

                         

 

 

 

 

                   BIBLIOGRAFIA  PUBLIKACJI  PRACOWNIKÓW  MUZEUM

 

    1986

             Hanejko S., Znaleziska: Pańków, gm. Tarnawatka,w:  Wiadomości

                                       Numizmatyczne, R. XXX,  z.3-4, s.244, Ossolineum 1986.

    1987

                  Maciejczuk J., Sprawozdanie z badań na osadzie KPL w Mikulinie

                                             stan.6, gm. Tyszowce, w:Sprawozdanie z badań

                                            terenowych w województwie zamojskim, s.3-6,

                                            Zamość 1987,                            

              Misiura A., Tomaszowskie hale targowe, "Ziemia Tomaszowska"

                                       Jednodniówka Komitetu Organizacyjnego Dni

                                       Tomaszowa, Tomaszów Lubelski 19-21 czerwca 1987,

    1988

             Bagińska J., Cmentarzysko kurhanowe kultury ceramiki sznurowej

                                         w Łubczu, stan. 24, gm. Jarczów, woj. Zamość, w:

                                         Sprawozdania z badań terenowych w województwie

                                         zamojskim, s. 3-6, Zamość 1988,

                Hanejko E., Tomaszowska porcelana, "Ziemia Tomaszowska",

                                      Jednodniówka Komitetu Organizacyjnego Dni

                                      Tomaszowa, Tomaszów Lubelski 28-29 maja 1988,

                Misiura A., Gdy skończył się czas zaborów,"Ziemia Tomaszowska"

                                     Jednodniówka Komitetu Organizacyjnego Dni

                                      Tomaszowa, Tomaszów Lubelski 28-29 maja 1988,

                 Misiura A., Malarstwo Jana Sidora, katalog wystawy, Tomaszów

                                      Lubelski 1988.

    1989

             Bagińska J., Kurhan kultury ceramiki sznurowej w Werszczycy, gm.

                                        Jarczów, stan.29, w: Sprawozdanie z badań

                                       terenowych w województwie zamojskim, Zamość 1989,

                Misiura A., Malarstwo Jana Sidora w: "Zamojski Kwartalnik

                                      Kulturalny" Nr 3(21), s.39-42, Zamość 1989.

   1990

                Bagińska J., Kurhan kultury ceramiki sznurowej - stan. nr 30 w

                                       Werszczycy, gm. Jarczów w: Sprawozdania z badań

                                    terenowych w województwie zamojskim, Zamość 1990,

                 Hanejko S., Znaleziska: Bełżec, gm. loco; Jeziernia, gm. Tomaszów

                                       Lubelski,w: Wiadomości Numizmatyczne, R.XXXIV, z. 1-2,

                                       s. 67-68, Ossolineum 1990.

   1991

            Bagińska J., Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej na Grzędzie

                                       Sokalskiej - stan. 16 w Łubczu,w: Sprawozdania z badań

                                       terenowych w województwie zamojskim, s.5-7, Zamość

                                       1991,

                Hanejko E., Janusz Peter-lekarz,społecznik,regionalista, w:Region

                                      Lubelski. R.4(6) 1989-1991, Lublin 1991.

   1992

            Bagińska J., Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej na Grzędzie

                                        Sokalskiej - stan.25, w Nedeżowie, w: Sprawozdania z

                                        badań terenowych w województwie zamojskim, s.9-10

                                         Zamość 1992,

               Bagińska J., Kurhany na Grzędzie Sokalskiej w: "Zamojski

                                       Kwartalnik Kulturalny" nr 1/4, s.47-48, Zamość 1992,

               Hanejko S.,  Znaleziska: Jędrzejówka gm. Narol, Kolonia Podhorce

                                        gm. Tomaszów Lubelski, w: Wiadomości Numizmatyczne,

                                       R. XXXVI, z. 1-2, s.81-82, Ossolineum 1992.

   1994

            Bagińska J., Cmentarzysko kurhanowe kultury ceramiki sznurowej

                                       na Grzędzie Sokalskiej- stan.22 w Nedeżowie,

                                       gm.Jarczów, Sprawozdania z badań archeologicznych

                                       w województwie zamojskim w 1993 roku. Zamość 1994,

                Misiura A.,  Muzeum im. dra J. Petra wTomaszowie, w: katalog

                                    Okręgowej Wystawy Filatelistycznej,Tomaszów 1995,

   1995

               Bagińska J., Miliarder z epoki brązu, w: "Zamojski Kwartalnik

                                       Kulturalny" nr 4/1995, s.55-57, Zamość 1995,

              Hanejko S.,   Jeziernia, gm. Tomaszów Lubelski, druga część skarbu

                                      monet z XVII w., w: Wiadomości Numizmatyczne,

                                     R. XXXIX, s. 167-170, Warszawa 1995,

              Hanejko S.,  Skarby Ziemi Tomaszowskiej, Informator do wystawy,

                                    Tomaszów Lubelski 1995,

              Misiura A., Jan Sidor - Malarstwo (katalog wystawy dorobku artysty)

  1996

              Bagińska J., Badania kurhanu w Łubczu, stan.38, gm. Jarczów,

                                    w: Archeologia Polski Środkowowschodniej, t.I, s.31-33,

                                     Lublin 1996,

               Bagińska J., Podlodów, stan.2, gm. Łaszszów - osada późnej fazy

                                     kultury trzcinieckiej, w: Archeologia Polski

                                     Środkowowschodniej, t. 1, s. 69 -71, Lublin 1996,

               Bagińska J., Kurhan kultury ceramiki sznurowej o stratygraficznym

                                     układzie grobów z Nedeżowa w województwie zamojskim,

                           na Grzędzie Sokalskiej, w: Sprawozdania Archeologiczne

                                    T. XLVIII, s. 59-66, Kraków 1996.                                      

              Misiura A., Malarstwo Jana Wiatrzyka, katalog do wystawy, Tomaszów

                                  Lubelski 1996,

             Misiura A., Tomaszowskie rozmaitości w: "Zamojski Kwartalnik  

                                 Kulturalny" , nr 3(49), s. 22-25, Zamość 1996.

           

   1997

              Bagińska J., Cmentarzysko kurhanowe kultury ceramiki sznurowej na

                                    Grzędzie Sokalskiej - stanowisko: Łubcze 37, Werszczyca 1

                                    w: Archeologia Polski Środkowowschodniej, T. II, s. 45-52

                                     Lublin 1997,

               Bagińska J., Kurhany na Grzędzie Sokalskiej, w: Tomaszowska Teka

                                      Regionalna ne 1, s. 34-34, Tomaszów Lubelski 1997,

               Bagińska J., Groby kultury mierzanowickiej na Grzędzie Sokalskiej, w

                                      w: Sprawozdania Archeologiczne, T.XLXIX, s. 181-205,

                                      Kraków 1997

                Bagińska J., Taras H., Jama kultury amfor kulistych z Podlodowa,

                                       stan.2, woj. zamojskie, w: Archeologia Polski

                                       Środkowowschodniej, T.II, s. 31-34, Lublin 1997

               

                Hanejko S., Niepublikowane znaleziska monet w zbiorach Muzeum

                                 Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim, w: Wiadomości

                                 Numizmatyczne, R XLI, s.93-96, Warszawa 1997,

               Misiura A., Na pamiatkę Konstytucji,w: "Kronika Tygodnia" nr

                                    17(279), Zamość 1997.   

    1998

           Bagińska J., Badania kurhanu kultury ceramiki sznurowej na 

                                  Grzędzie Sokalskiej w Hubinku, stan. 4, woj. zamojskie,w: 

                                 Archeologia Polski Środkowowschodniej, T.III, s. 69-77,

                                  Lublin 1998.

   1999

           Bagińska J., Badania kurhanów kultury ceramiki sznurowej 

                                       na Grzędzie Sokalskiej - kurhan nr 3 na stan.25

                                      w Łubczu, pow. Tomaszów Lub., w: Archeologia

                                      Polski Środkowowschodniej, T.IV, s.57-66, Lublin

                                      1999.

   2000

              Bagińska J., Banasiewicz E., Niedźwiedź J., Taras H.,Badania 

                                     wielokulturowego stanowiska nr 2 w Podlodowie, pow.

                                     Tomaszów Lubelski, Archeologia Polski Środkowowscho-

                                     dniej, T.V, s.75 - 79. Lublin 2000.

   2001

              Bagińska J., Machnik J., Wyniki ratowniczych badań zniszczonego

 

                                     kurhanu na stan.31 w Werszczycy, pow. Tomaszów

                                     lubelski na Grzędzie Sokalskiej, Wyodrębnienie Grupy

                                     Sokalskiej kultury ceramiki sznurowej, w: Archeologia

                                     Polski Środkowowschodniej, T.VI, s.38-40, Lublin 2001.

              Bagińska J.,Koman W., Machnik J., Nowa, synkretyczna grupa kultury

                                   ceramiki sznurowej w Polsce Środkowowschodniej, w:

                                   Problemy epoki kamienia na obszarze Starego Świata.

                                   Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi

                                   K. Kozłowskiemu, s. 389-400, Kraków 2001.

   2002

            Hanejko E., Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim -

                                      informator, Tomaszów Lubelski 2002.

   2003

            Bagińska J., Skarby na dnie Huczwy w:Zamojski Kwartalnik

                                        Kulturalny, nr1-2, s.35-36, Zamość 2003,

               Bagińska J., Kultura ceramiki sznurowej na Grzędzie

                                       Sokalskiej w: Z odchłani Wieków, R.58, nr1-4,

                                       s. 43-47 Warszawa 2003,

               Hanejko E., Ordynaci Zamoyscy a miasto Tomaszów w 

                                     drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, w: Władza

                                    i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII

                                    wieku. red. Jerzy Urwanowicz, Ewa Dubas-Urwanowicz,

                                    Piotr Guzowski, s. 423-434, Białystok 2003.

   2004

            Hanejko E., Józef Roman Rybicki, nauczyciel i żołnierz (1901-1986)

                                     Informator do wystawy, Tomaszów Lubelski 2004,

                Hanejko S., Znaleziska monet w zbiorach Muzeum Regionalnego w

                                  Tomaszowie Lubelskim, w: Wiadomości Numizmatyczne,

                                  R. XLVIII, z. 1, s.93-96, Warszawa 2004.

   2005

              Bagińska J., Taras H., Wyniki badań wykopaliskowych w Podlodowie, stan.2

                                  pow. Tomaszów Lubelski w  2002 roku, w: Archeologia

                                  Polski Środkowowschodniej, T.VII, s.61-65, Lublin 2005,

              Hanejko S., Skarb szelągów z Ulowa, gm. Tomaszów Lubelski, w:

                                   Wiadomości Numizmatyczne, R. XLIX, z.1, s. 79-90,

                                   Warszawa 2005.

   2006

            Bagińska J., Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych na

                                       stanowisku 25 w Łubczu, pow. Tomaszów Lubelski,

                                      w:Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym

                                      kultury pucharów lejkowatych, s.423-429, Lublin-

                                      Kraków 2006,

                 Bagińska J., Taras H., Kurhan kultury ceramiki sznurowej na

                                      stanowisku nr 8 w Klekaczu, pow. tomaszowski, w:

                                      Archeologia Polski Środkowowschodniej, T.VIII,

                                       s. 35-40, Lublin 2006,

                Bagińska J., Taras H., Wyniki badań wykopaliskowych w Podlodowie

                                       pow. tomaszowski, stanowisko 2, w latach 2003-2004,

                                      w: Archeologia Polski Środkowowschodniej, T. VIII,

                                      s/ 57-62, Lublin 2006.

   2007

            Bagińska J., Machnik J., Pasterze u schyłku neolitu i początku

                                      epoki brązu, w: Pradzieje południowo-wschodniej

                                     Lubelszczyzny, red. Banasiewicz-Sykuła E., s. 61-83,

                                     Lublin 2007,

                 Bagińska J., Taras H., Kurhan nr.1 kultury ceramiki sznurowej

                                     w miejscowości Łubcze, pow tomaszowski,stan. 25,

                                     w: Wrcheologia Polski Środkowowschodniej, T.IX,

                                      s.59-67, Lublin. 2007,

                 Hanejko E., Muzeum Regionalne w Tomaszowie jako kontynuator

                                    badawczych i kolekcjonerrskich dokonań założyciela

                                   dra Janusza Petera, w: Zamojsko-wołyńskie zeszyty

                                   muzealne, T.IV, s. 117-126, Zamość 2006/2007,

                 Hanejko E.,Kondraciuk P., Współczesne malarstwo i grafika

                                   z kolekcji ks. profesora Stanisława Głaza - katalog

                                   kolekcji, Tomaszów Lubelski 2007,

                Hanejko S., Skarb szelągów z Siwej Doliny pod Tomaszowem

                                   Lubelskim, w: Wiadomości Numizmatyczne, R.LI, z.2,

                                   s. 223-236, Warszawa 2007.

   2009

            Bagińska J., Banasiewicz-Szykuła E., Grób kultury lubelsko-

                                      wołyńskiej z Podlodowa, stan.2, gm.Łaszczów,pow.

                                      tomaszowski, w: Hereditas praeteriti: Addimenta

                                      archaeologiae et historiae dedicata Joanni Gurbe

                                      Octogesimo Anno Nascendi, red. Taras H., 

                                      Zakościelna A., s. 127-135, Lublin 2009,

                 Bagińska J., Koman W., Machnik J., Neolityczne kurhany na

                                     Grzędzie Sokalskiej w świetke badań archeologicznych

                                      w latach 1988-2006, Kraków 2009,

               HanejkoE., Dzieje Tomaszowa, Zabytki Tomaszowa, Muzeum

                                     Regionalne, Ziemia Tomaszowska, w: Tomaszów

                                    Lubelski (album fotograficzny), s.5-10, Tomaszów Lubelski

                                    2009.

   2011

            Bagińska J., Koman W., Badania kolejnych kurhanów kultury

                                   ceramiki sznurowej na Grzędzie Sokalskiej na stan.10

                                   w Klekaczu i stan.1 w Machnówku, w: Kurhany i obrzadek

                                   pogrzebowy w IV - II tysiacleciu p.n.e, Kraków,Warszawa

                                  2011.

               Hanejko E., Miasto w okresie od wielkiego sporu o Ordynację do

                                     I rozbioru Polski, w: Tomaszów Lubelski - monografia

                                    miasta, red. Ryszard Szczygieł, s. 127-215, Lublin-

                                    Tomaszów Lubelski 2011.

   2012

              Bagińska J., Piotrowski M., Wołoszyn N., Czerwień - gród między

                                   Wschodem a Zachodem. Katalog wystawy, Tomaszów 

                                   Lubelski - Leipzig - Lublin -

                                   Rzeszów 2012.

 

  2013

               Bagińska J, Kotowicz P. N., Kucypera P., Rybka K., A sword fragment

                                from Nowosiłki Kardynalskie, Tomaszów Lubelski District,

                              Materials and conservation remarks, w: Wratislavia Antiqua

                              18, red. Lech Marek,s. 31-40, Wrocław 2013.

 

  2016

           Hanejko E., Powinności mieszczan miast Ordynacji Zamojskiej                                            w XVII - XVIII wieku [w:] Rocznik Tomaszowski nr 5,                                                   s.31-52, Tomaszów Lubelski 2016.