MUZEUM

                                                         KIEROWNICTWO

                                                          RADA MUZEUM

                                                            REGULAMIN

                                                             PRZETARGI

_________________________________________________________________

                         MUZEUM REGIONALNE IM. DR. JANUSZA PETERA

 

                          Adres: ul. Zamojska 2      22-600 Tomaszów Lubelski
                                       
                          NIP   921- 16 - 88 - 216                REGON  950423127
 
 
______________________________________________________________
 
 
                                                           Dyrektor
                                             mgr Eugeniusz Hanejko
                                            tel. 84 6643720
                                            kom. +48 501094115
 
                                                   Główny Księgowy
                                                      Ewa Sokół
                                                kom. +48 501094121
 
_______________________________________________________________
    

                                                  RADA  MUZEUM

                            dr hab. prof. UR Marcin Wołoszyn - przewodniczący

                             mgr inż. Stanisław Cisło - wiceprzewodniczący

                            dr Karolina Grodziska

                            prof. dr hab. Andrzej Kokowski

                            dr Piotr Kondraciuk

                            dr hab. prof. UMCS Jerzy Libera

                            mgr inż. Roman Rak

                           

_______________________________________________________________

 

                                                      

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ

 

                                                                  30.000 EURO

 

                                                                           § 1

 

                                                                     Definicje:

 

 Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o jednym z poniższych pojęć, należy je rozumieć jak objaśniono poniżej: 

 

1.     Ustawa PZP – mowa o ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004  r. z póź. zmianami.

 

2. Ustawa o finansach publicznych – mowa o ustawie o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. z późn. zmianami,

 

3.    Muzeum – mowa o Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Lubelskim,

 

4.  Dyrekcja Muzeum – mowa o Dyrektorze Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim,

 

5. Zadanie – projekt lub inne przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim, posiadające wydzieloną nazwę tytuł oraz budżet.

 

                                                                               § 2

 

  1.  Niniejszy regulamin dotyczy zamówień udzielanych przez Dyrekcję Muzeum , udzielonego zamówienia w ramach środków finansowych pozostających dyspozycji Muzeum.
  2. Niniejszy regulamin stosuje się do zamówień określonych w art 4 pkt 8 ustawy PZP, w szczególności, których wartość netto nie przekracza w skali roku równowartości 30 000 euro.

3.      Zamówienia o których mowa w pkt. 1 mogą być dokonywane przy zachowaniu odpowiednich przepisów ustawy o finansach publicznych, w tym w szczególności z przepisami art. 35 tej ustawy – w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadania.

4.  W uzasadnionych przypadkach Dyrekcja Muzeum może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania przepisów niniejszego regulaminu i realizacji zamówienia bezpośrednio z jednym wybranym Wykonawcą. 

                                                                                  § 3 

1.  Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia, w sposób szczególny należy przestrzegać zakazu dzielenia zamówień oraz zaniżania wartości zamówienia celem uniknięcia stosowania ustawy PZP.

2.   Podstawą obliczenia wartości zamówienia dostaw lub usług jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług (wartość netto) ustalona z należytą starannością.

3.   Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

4.      Ustalenie wartości zamówienia dokonuje pracownik merytoryczny komórki organizacyjnej Muzeum odpowiedzialny za realizację zadania , w ramach którego prowadzone jest postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy zamówienia , w oparciu o opis przedmiotu zamówienia , stanowiący integralną część zapytania ofertowego (załącznik nr 1)  i protokołu zamówienia (załącznik nr 2) oraz z uwzględnieniem zasad podanych w ust. 3, 5, 6 i 7.

5.      Do pomocy w ustaleniu  wartości zamówienia może być powołany ekspert z poza Muzeum.

6.  Ustalenie  wartości zamówienia dokonuje się w szczególności poprzez analizę i badanie rynku.

7.   Ustalenia wartości zamówienia polegające na analizie i badaniu rynku mogą mieć formę ofertowego zapytania prowadzonego drogą pisemną według wzoru określonego w załączniku 1 do niniejszego regulaminu (faksem, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub dokonanego w formie rozmowy telefonicznej. Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP.

8.   Zapytanie ofertowe z opisem przedmiotu zamówienia może podlegać dodatkowo umieszczeniu na stronie internetowej Muzeum (http:www.muzeum.powiat-tomaszowski.com.pl

9.      W przypadku dokonania czynności, o których mowa w pkt 6. drogą telefoniczną, osoba wskazana w ust.4 sporządza pisemną notatkę, w której zawarte zostają ustalenia z przeprowadzonego rozeznania rynku drogą telefoniczną , według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.                                                

                                                                                 § 4

1.   Zapytanie ofertowe kieruje się w formie pisemnej, w tym drogą elektroniczną do co najmniej trzech podmiotów.

2.    Niedozwolone jest kierowanie zapytań ofertowych do podmiotów, które wcześniej wykonały zamówienie dla komórki organizacyjnej Muzeum w Tomaszowie Lub. z nienależytą starannością w szczególności:

a. nie wykonały zamówienia w terminie umowy z przyczyn leżących po ich stronie;

b. dostarczyły towar o niewłaściwej jakości;

c. nie wywiązały się w terminie z warunków gwarancji lub rękojmi;

d. wykonanie usług obarczone było wadą powodującą konieczność poniesienia dodatkowych nakładów finansowych lub prac przez  Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim.

3.    Dopuszcza się negocjacje cen i pozostałych parametrów oferty z wykonawcami, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe.

4.      Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 i 3 pracownik, o którym mowa w § 3, ust. 4 sporządza protokół zamówienia publicznego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

5.     Protokół, o którytm mowa w ust. 4 podlega zatwierdzeniu pod kątem zgodności z niniejszym regulaminem przez osobę udzielającą zamówienia , wskazaną w § 2, ust. 1.

6.      Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza się na stronie internetowej, o której mowa w § 3, ust. 7 , według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

7.      Osoba wskazana w § 2, ust. 1 zatwierdza protokół, o którym mowa w ust. 4. 

                                                       § 5

1.   Osoba wskazana w § 2, ust. 1 zawiera umowę lub zamówienie z wykonawcą wskazanym w protokole, o którym mowa w § 4 ust. 4.

2. Do zawarcia umowy/zamówienia stosuje się odpowiednio wewnętrzne przepisy dotyczące kontrasygnaty Głównego Księgowego Muzeum Regionalnego  w Tomaszowie Lubelskim.

3.      Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 może być powierzone osobie fizycznej, osobie fizycznej prowadzącej własną działalność gospodarczą lub osobie prawnej.

4.     Zamówienie powierzone osobie fizycznej bez względu na jej wartość zawiera się zawsze na podstawie umowy parafowanej przez radcę prawnego.

                                                                               § 6

1.   Nadzór nad realizacją zamówień publicznych, o których mowa w niniejszym regulaminie należy do Dyrektora Muzeum, który wyznacza osobę odpowiedzialną zaprawidłowe prowadzenie spraw w tym zakresie.

2.   Do podstawowych obowiązków osoby, o której mowa w ust. 1 należy:

a. Prowadzenie rejestru zamówień, o których mowa w § 4, ust. 8,

b. Opiniowanie pod kątem zgodności z niniejszym regulaminem prowadzenia zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro.

3.      Pracownik merytoryczny komórki organizacyjnej Muzeum, o którym mowa w § 3 ust. 4 zobowiązany jest do przechowywania całości dokumentacji związanej z przygotowaniem i prowadzeniem zamówienia publicznego, umową o jego wykonanie oraz złożonymi i nie podlegającymi zwrotowi ofertami, przez okres ustalony w instrukcji kancelartjnej, w sposób gwarantujący nienaruszalność ich treści, przy zachowaniu tajemnicy służbowej i bezpieczeństwa dokumentów.

4.  Archiwizacja dokumentacji w sprawie zamówień publicznych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

                                                                          § 7

1.      Niniejszy regulamin podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Muzeum, o której mowa w § 3, ust. 7.

                                                                          § 8 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się następujące przepisy:

a. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2010 r., Nr 113 , poz. 759 z późn. zmianami)

 b. Ustawa o rachunkowości (Dz.U. Z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.

c. Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

d. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. Z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);

 e. Kodeks Cywilny (Dz.U. Z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);  f. Komunikat wyjaśniający Komisji Europejskiej dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub nie są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (Dz.U. UE.C179,02)

g. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych  (Dz.U. Z 2009 r. Nr 224, poz. 1796);

h. Zarządzenie Dyrektora Muzeum Regionalnego im dr. Janusza Petera  w Tomaszowie Lubelskim z dnia 15.12.2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu zakupów środków nietrwałych, trwałych, usług oraz eksponatów w Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Lubelskim.   

              PRZETARGI

  

ZAŁĄCZNIKI


  1. Ogłoszenie.pdf 
 

3. Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.pdf

 4. Załącznik nr 1 Formularz Oferty.doc

2. SIWZ

 5. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.doc

6. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

7. Załącznik nr 5 Wykaz usług. doc

8. Załącznik nr 6 Wykaz osób do realizacji zamówienia.doc

9. Załącznik nr 7 Projekt Umowy.pdf

10. Załącznik nr 8 Oświdczenie o brak likwidacji i upadłości.doc

 

                                              Z A W I A D O M I E N I E