PRZETARGI

Przetarg nieograniczony na „Adaptację budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul Wyspiańskiego 8 w Tomaszowie Lubelskim”.

  

Ogłoszenie o zamówieniu nr 585639-N-2018 z dnia 2018-07-09 r. 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) z dnia 09.07.2018 r.

Integralną częścią SIWZ są załączniki:
 
Załącznik Nr 1.1 – Dokumentacja projektowa dotycząca etapu 1,
Załącznik Nr 1.2 – Projekt budowlano – wykonawczy dotyczący etapu 2 (przedmiar), 
Załącznik Nr 2 – Projektu umowy.
Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza Ofertowego – wraz z ofertą.
Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wraz z ofertą.
Załącznik Nr 5 –Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – wraz z ofertą.
Załącznik Nr 6 – Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej – składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert),
Załącznik Nr 7 – Wzór wykazu robót budowlanych – składany na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
Załącznik Nr 8 – Wzór wykazu osób – składany na wezwanie zamawiającego
w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp
.
Załącznik Nr 9 – Wzór wniosku o udostępnienie Załącznika Nr 1.2 do SIWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 25.07.2018 r.

 
 

Drugi przetarg nieograniczony na „Adaptację budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul Wyspiańskiego 8 w Tomaszowie Lubelskim”.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 598271-N-2018 z dnia 2018-08-02 r. 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) z dnia 02.08.2018 r.

Integralną częścią SIWZ są załączniki:
 
Załącznik Nr 1.1 – Dokumentacja projektowa dotycząca etapu 1,
Załącznik Nr 1.2 – Projekt budowlano – wykonawczy dotyczący etapu 2 (przedmiar), 
Załącznik Nr 2 – Projektu umowy.
Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza Ofertowego – wraz z ofertą.
Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wraz z ofertą.
Załącznik Nr 5 –Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu – wraz z ofertą.
Załącznik Nr 6 – Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej – składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert),
Załącznik Nr 7 – Wzór wykazu robót budowlanych – składany na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
Załącznik Nr 8 – Wzór wykazu osób – składany na wezwanie zamawiającego 
w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp
.
Załącznik Nr 9 – Wzór wniosku o udostępnienie Załącznika Nr 1.2 do SIWZ
 
 
 
 

Trzeci przetarg nieograniczony na „Adaptację budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul Wyspiańskiego 8 w Tomaszowie Lubelskim”.

Ogłoszenie nr 612126-N-2018 z dnia 2018-09-04 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) z dnia 04.09.2018 r.

Integralną częścią SIWZ są załączniki:
 
Załącznik Nr 1.1 – Dokumentacja projektowa dotycząca etapu 1,
Załącznik Nr 1.2 – Projekt budowlano – wykonawczy dotyczący etapu 2 (przedmiar), 
Załącznik Nr 2 – Projektu umowy.
Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza Ofertowego – wraz z ofertą.
Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wraz z ofertą.
Załącznik Nr 5 –Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu – wraz z ofertą.
Załącznik Nr 6 – Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej – składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert),
Załącznik Nr 7 – Wzór wykazu robót budowlanych – składany na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
Załącznik Nr 8 – Wzór wykazu osób – składany na wezwanie zamawiającego 
w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp
.
Załącznik Nr 9 – Wzór wniosku o udostępnienie Załącznika Nr 1.2 do SIWZ
 

Ogłoszenie nr 500215692-N-2018 z dnia 07-09-2018 r. o zmianie ogłoszenia

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na 24.09.2018 r. godz. 10:00.

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 11.09.2018 r

 

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach, zmiana SIWZ i terminu z dnia 20.09.2018 r

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na 01.10.2018 r. godz. 10:00.

 Ogłoszenie nr 500227080-N-2018 z dnia 20-09-2018 r. o zmianie ogłoszenia

 Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 24.09.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Tomaszów Lubelski, dn. 01.10.2018

dotyczy postępowania na:

"Adaptacja budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul. Wyspiańskiego 8 w Tomaszowie Lub."

Zamawiający - Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim - działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, iż:

1. Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę                  2 740 272,72 zł. 

2. W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

I. "IMPEL TECH SOLUTIONS", Sp. z o.o. Sp. k., ul. Marsa 56 A, 04-242     Warszawa. Cena brutto:  4 525 170,00 zł; okres gwarancji: 60 miesięcy 

II. Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane, Roman Głowala, ul. Mickiewicza       14, 23-400 Biłgoraj. Cena brutto: 3 612 198,60 zł; okres gwarancji: 60     miesięcy.

III. Przedsiębiorstwo usługowe "BRO-BUD", ul. Lwowska 56A/34, 22-600   Tomaszów Lubelski. Cena brutto: 2 610 000,00 zł; okres gwarancji: 60     miesięcy.

IV. "BUDIMAR" Usługi budowlano - remontowe, Mariusz Pióro, ul. Wojtkowiaka 12, 22-600 Tomaszów Lubelski. Cena brutto: 3 455 988,26 zł; okres gwarancji: 60 miesięcy. 

WAŻNE:

W terminie 3 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji, wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Przetarg nieograniczony na Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych w ramach projektu „Adaptację budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul Wyspiańskiego 8 w Tomaszowie Lubelskim”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 657200-N-2018 z dnia 2018-12-04 r. 

SIWZ - Tomaszów (konserwacja zabytków ruchomych) - 04.12.2018 r.

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach, uzupełnienie załącznika z dnia 08.12.2018 r.

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 10.12.2018 r.

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 11.12.2018 r.

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach, zmiana terminu składania ofert z dnia 12.12.2018 r.

Ogłoszenie nr 500298020-N-2018 z dnia 12-12-2018 r. o zmianie ogłoszenia

 Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 14.12.2018 r.

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Tomaszów Lubelski, dn. 18.12.2018.

Dotyczy postępowania na:

Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych w ramach zamówienia publicznego na "Adaptację budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul. Wyspiańskiego 8 w Tomaszowie Lubelskim".

 

Zamawiający - Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim - działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, iż:

1. Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 210 000,00 zł w tym:

a) część 1 - ceramika artystyczna - 22 400,00 zł brutto;

b) część 2- rzemiosło artystyczne - 8 000,00 zł brutto;

c) część 3 - papier - 17 100,00 zł brutto;

d) część 4 - tkanina i tkanina artystyczna - 11 300,00 zł brutto;

e) część 5 - meble - 26 100,00 zł brutto;

f) część 6 - broń i inne zabytki metalowe - 83 600 zł brutto;

g) część 7 - archeologia - 41 500,00 zł brutto.

2. W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

I. Piotr Sworzeń, Konserwator Zabytków Metalowych, ul. G.Morcinka 1/2, 40-124 Katowice - dotyczy części 6 - "Broń i inne zabytki metalowe" - 59 230,00 zł brutto, okres gwarancji: 36 miesięcy.

WAŻNE:

W terminie 3 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji, wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

Drugi Przetarg nieograniczony na „Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych w ramach projektu „Adaptację budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul Wyspiańskiego 8 w Tomaszowie Lubelskim”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 500441-N-2019 z dnia 2019-01-03 r. 

SIWZ - Tomaszów (konserwacja zabytków ruchomych) - 03.01.2019 r.

 Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 07.01.2019 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Tomaszów Lubelski, dn. 14.01.2019.

Dotyczy postępowania na:

Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych w ramach zamówienia publicznego na "Adaptację budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul. Wyspiańskiego 8 w Tomaszowie Lubelskim".

 

Zamawiający - Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim - działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, iż:

1. Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 126 400,00 zł w tym:

a) część 1 - ceramika artystyczna - 22 400,00 zł brutto;

b) część 2 - rzemiosło artystyczne - 8 000,00 zł brutto;

c) część 3 - papier - 17 100,00 zł brutto;

d) część 4 - tkanina i tkanina artystyczna - 11 300,00 zł brutto;

e) część 5 - meble - 26 100,00 zł brutto;

f) część 6 - archeologia - 41 500,00 zł brutto.

2. W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

I. P.P.H.U. "Aplika", Błażej Zawadzki, Pierzchno 576, 42-130 Wręczyca Wielka, dotyczy - części 6: cena - 36 777,00 zł, okres gwarancji - 36 miesięcy;

II. Archeoskop, Damian Swat, 11-030 Silice 8, dotyczy - części 6: cena - 29 400,00 zł, okres gwarancji - 36 miesięcy;

III. MAXIMUS, Karolina Dyga, ul. Senacka 3, 31-002 Kraków, dotyczy - części 6: cena 31 240,00 zł, okres gwarancji - 36 miesięcy;

IV. Dart Pracownia Konserwacji, ul. Goplańska 16 A, 80-178 Gdańsk, dotyczy - części 5: cena - 25 338,00 zł, gwarancja - 36 miesięcy;

V. Konserwacja Zabytków z Papieru, Iwona Kotala-Skiba, ul. Franciszka Raszei 1/3 m. 40, 01-410 Warszawa, dotyczy - części 3: cena - 36 900,00 zł, okres gwarancji - 36 miesięcy;

VI. SIO STUDIO, ul. Kukuczki 9/8, 50-570 Wrocław, dotyczy - części 3: cena - 16 600,00 zł, okres gwarancji - 36 miesięcy; - części 4: cena - 9 200,00 zł, okres gwarancji - 36 miesięcy; - części 6: cena - 36 400,00 zł, okres gwarancji - 36 miesięcy;

VII. "Plus" Władysław Weker, ul. Śląska 46, 02-472 Warszawa, dotyczy - części 6: cena - 40 000,00 zł, okres gwarancji - 36 miesięcy;

VIII. Szymon Bednarz, ul. Sobótki 21 b, m.3 a, 80-247 Gdańsk, dotyczy - części 6: cena - 24 900,00 zł, okres gwarancji - 36 miesięcy;

IX. Jarosław Wojciechowski, JW-INWEST, Wożuczyn 73, 22-640 Rachanie, dotyczy - części 5: cena - 26 100,00 zł, okres gwarncji - 36 miesięcy. 

 

WAŻNE:

W terminie 3 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji, wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

 

Trzeci Przetarg nieograniczony na „Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych w ramach projektu „Adaptację budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul Wyspiańskiego 8 w Tomaszowie Lubelskim”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 510468-N-2019 z dnia 2019-02-05 r. 

SIWZ - Tomaszów (konserwacja zabytków ruchomych) - 05.02.2019 r.